Polgárdi Város
Polgárdi Város
Polgárdi Város
  • 0
  • 1
  • 2

Idősellátás és családsegítés

A Polgárdi Szociális Intézmény egy szociális- és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény, amely a 8154 Batthyány utca 134. szám alatt található, vezetője Kozári Erika intézményvezető. Telefonszáma: 30/4060-124

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység

Feladata a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, a szolgáltatások igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A családsegítés keretében segítséget kaphatnak a Polgárdi városában élő, a szociális vagy mentálhigiénés problémái, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Szociális segítő munka keretében tervszerű családsegítést végez, információt, tanácsot ad, hivatalos ügyeik intézésében és szolgáltatások igénybevételéhez segítik az ügyfeleiket. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében segítséget nyújt a Polgárdi területén élő gyermekek testi, értelmi érzelmi és erkölcsi fejlődésének jólétének és családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Ez lehet egyszeri segítségnyújtás vagy tervszerű gondozás. Működteti a települési gyermekvédelmi jelzőrendszert.  

Telefonszám: 06 22/576-083,  06 22/ 576-084

Ügyfélfogadás: hétfőn 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között, valamint szerdán 8:00-12:00- ig.

Az ügyfélfogadási időn kívül előzetes időpontegyeztetéssel van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére.

Családsegítő munkatárs: Kiss Barbara (06 30 60 97 774)

Készenléti telefonos szolgálat: hétköznap 16 óra után és hétvégén, elsősorban gyermekekkel kapcsolatos krízishelyzetben hívható zöld szám: 06 80 696 011

Idősellátás Szakmai Egység

Feladata az idősellátás keretén belül szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás. Az idősellátás igénybevételéhez szükséges egy írásbeli kérelem (az intézményben benyújtva), Polgárdi bejelentett állandó lakcím vagy tartózkodási hely, személyi okmányok bemutatása, jövedelemigazolás, és orvosi javaslat. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő férőhely, várólistára kerül a kérelmező.

Telefonszám: 06 22 300-683

Az idősellátás munkarendje: hétfőtől – péntekig 7:00 órától 15:00 óráig.

Szakmai vezető: Repmann Ildikó (06 30 406 0437)

Az idősellátásban dolgozó munkatársak: Horváthné Borsányi Anita, Császárné Böröcz Éva, Horváth Józsefné, Orosz Éva

Idősek nappali ellátása keretében segítséget nyújtanak a Polgárdi Város területén élő önmaguk ellátására részben képes 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára. A nappali ellátás keretében lehetőséget biztosítanak a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, ügyintézésben segítségnyújtásra és szabadidő kulturált eltöltésére. 

A nappali ellátás térítési díja a jövedelemtől függ, az alábbiak szerint:

JövedelemhatárTérítési díj
0 – 42 750 Fttérítésmentes
42 751 -57 000 Ft110 Ft
57 001 Ft-tól185 Ft

Házi segítségnyújtás keretében segítséget kaphatnak a Polgárdiban élő, önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem, illetve részben képes személyek saját lakókörnyezetükben, otthonukban történő gondozására, ellátására. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy a szociális segítést is magába foglaló személyi gondozást biztosítanak a munkatársak. A szolgáltatás háziorvos javaslatára, a meghatározott gondozási szükséglet pontszámai alapján kerül megállapításra. A szociális segítés jelenti a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást; a személyi gondozás pedig az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítés szerinti feladatokat jelenti. A házi segítségnyújtás térítési díja egységesen 260 Ft/ óra.

Az étkeztetés Polgárdi területén a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étel biztosítását - helyben, elvitellel vagy kiszállítással jelenti. Étkeztetés igénybevételére jogosult aki a nyugdíjkorhatárt betöltötte, de az az egyszemélyes háztartásban élő is, aki az 55. évét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum 150%-át, valamint az, aki mozgáskorlátozottsága vagy betegsége miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud és erről orvosi igazolással rendelkezik.

A szociális étkeztetés térítési díja a jövedelemtől függ, az alábbiak szerint:

JövedelemhatárTérítési díj
0 – 42 750 Fttérítésmentes
42 751 -57 000 Ft610 Ft
57 001 Ft-tól815 Ft

Az étel kiszállítása a 42 750 Ft-os jövedelemhatárig térítésmentes, afölött a díja 185 Ft/ ebéd.

Figyelem! A térítési díjakat minden évben felülvizsgálja a fenntartó!